Một trong những kỷ niệm của tôi về trận lụt lớn Pueblo của năm 1921. Tôi nhớ khi tôi đã cùng khi tôi đã đi đến