Năm 1966, những mục tiêu này được sửa đổi và trở thành cách của NN, cho đến nay vẫn còn hiệu lực. Những mục tiêu như