In The NN Way, mỗi giá trị là nền tảng Minh Nhật nêu rất cụ thể trong một chương. 7 có thể tóm tắt mục tiêu