1. Từ Pueblo X Khi trưởng thành, chúng ta đã biết đánh bài gian lận là như thế nào? có cơ hội để nhìn lại những