Cảm ơn bạn Trước hết, tôi xin cảm ơn đến Dave Kirby và Karen Lewis, hai người đã chịu trách nhiệm biên tập, đã giúp tôi